WomeninWelding | Kemppi | National BestWelder | Competitions

பெண்களுக்காக தேசிய அளவில் நடைபெற்ற சிறந்த வெல்டருக்கான போட்டி.!

பெண்களுக்காக தேசிய அளவில் நடைபெற்ற சிறந்த வெல்டருக்கான போட்டி.!

கெம்பி இந்தியா மற்றும் நெக்ஸ்ட்ஜன் பிளாஸ்மா நிறுவனங்கள் இந்திய வார்படத் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,…
மேலும் படிக்க