Cabinet approves Memorandum

புவியியல் துறையில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்..!

புவியியல் துறையில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு இடையே புரிந்துணர்வு…

புவியியல் துறையில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதமர்…
மேலும் படிக்க