மலபார் கூட்டுப் பயிற்சி

அமெரிக்கா, இந்தியா உள்ளிட்ட ‘குவாட்’ நாடுகளின் மலபார் கூட்டு போர் பயிற்சி..

அமெரிக்கா, இந்தியா உள்ளிட்ட ‘குவாட்’ நாடுகளின் மலபார் கூட்டு…

அமெரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளின் கடற்படைகளுடன் ஆகஸ்ட் 26-29 வரை…
மேலும் படிக்க