புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமை கோவில்கள் முன் திரண்ட பக்தர்கள்