தொலை தொடர்புத்துறை விளக்கம்

செல்போன் கோபுரங்களில் இருந்து வெளியேறும் கதிர்வீச்சால் எந்த ஆபத்தும் இல்லை – தொலை தொடர்புத்துறை விளக்கம்

செல்போன் கோபுரங்களில் இருந்து வெளியேறும் கதிர்வீச்சால் எந்த ஆபத்தும்…

செல்போன் கோபுரங்களில் இருந்து வெளியேறும் கதிரியக்கம், முற்றிலும் பாதுகாப்பான வரம்புக்குள் உள்ளதால், உடல்நலத்துக்கு…
மேலும் படிக்க