தூய்மை இந்தியா இயக்கம்

தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கிராமங்களுக்கு 2021-22-ம் ஆண்டில் ரூ 40,700 கோடி ஒதுக்கீடு

தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான…

தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கிராமங்களுக்கு 2021-22-ம் ஆண்டில்…
மேலும் படிக்க