எம்.பி மாணிக்கம்தாகூர் |மத்திய கப்பல் துறை அமைச்சர்