இயற்கை விவசாயம்

தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட கழிவு நீரில் இருந்து இயற்கை விவசாயம் செய்யும் புதிய முறை அறிமுகம் .!

தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட கழிவு நீரில் இருந்து இயற்கை விவசாயம் செய்யும்…

தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட கழிவு நீரில் இருந்து இயற்கை விவசாயம் செய்யும் புதிய முறையை சிஎஸ்ஐஆர்-சிஎம்ஈஆர்ஐ…
மேலும் படிக்க