இந்து மக்கள் கட்சி | மாநிலச் செயலாளர் பிரதீப்குமார்