இந்தியா புதிய வாகன பதிவில் BH(Bharat series)என துவங்கும் பதிவெண்ணை அறிமுகம் செய்தது மத்திய அரசு..!

இந்தியா

இந்தியா புதிய வாகன பதிவில் BH(Bharat series)என துவங்கும் பதிவெண்ணை அறிமுகம் செய்தது மத்திய அரசு..!

இந்தியா  புதிய வாகன பதிவில் BH(Bharat series)என துவங்கும் பதிவெண்ணை அறிமுகம் செய்தது மத்திய அரசு..!

புதிய வாகன பதிவில் BH(Bharat series)என துவங்கும் பதிவெண்ணை ஒன்றிய அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது. உரிமையாளர் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் மாறும் போது மீண்டும் பதிவு செய்வதை தவிக்க BH பதிவெண் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Leave your comments here...