மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தங்கள்

மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தங்களால் சாலை விபத்துக்கள்  குறைத்துள்ளது –  நிதின்கட்கரி தகவல்

மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தங்களால் சாலை விபத்துக்கள் குறைத்துள்ளது…

மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தச் சட்டம் சாலை பாதுகாப்பை மேம்படுத்தி உயிரிழப்பை குறைத்துள்ளது…
மேலும் படிக்க