பாலியா கோதுமை

புவிசார் குறியீட்டு சான்றிதழ் பெற்றுள்ள பாலியா கோதுமை :  குஜராத்திலிருந்து கென்யா இலங்கை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தொடக்கம்..!

புவிசார் குறியீட்டு சான்றிதழ் பெற்றுள்ள பாலியா கோதுமை :…

கோதுமையின் ஏற்றுமதிக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் புவிசார் குறியீட்டு சான்றிதழ் பெற்றுள்ள பாலியா கோதுமை…
மேலும் படிக்க