பாதுகாப்பு அமைச்சர் | ராஜ்நாத் சிங்

ஆசியான் பாதுகாப்பு அமைச்சர்களின் கூட்டம் – கடல்சார் பாதுகாப்பு, தீவிரவாதத்தால் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்க அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தல்.!

ஆசியான் பாதுகாப்பு அமைச்சர்களின் கூட்டம் – கடல்சார் பாதுகாப்பு,…

கடல்சார் பாதுகாப்பு, சைபர் குற்றங்கள், தீவிரவாதத்தால் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும்…
மேலும் படிக்க