நடமாடும் பரிசோதனை ஆய்வுக் கூடம்.

விவசாயிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று  மண்  பரிசோதனை  – தேசிய உர நிறுவனத்தின் நடமாடும் மண் பரிசோதனை ஆய்வுக் கூடம் தொடக்கம்

விவசாயிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று மண் பரிசோதனை – தேசிய…

தகுந்த உரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்காக நாட்டில் மண் பரிசோதனை வசதியை அதிகரிக்கும் விதத்தில், விவசாயிகளுக்கு…
மேலும் படிக்க