தூய்மை இந்தியா | கழிப்பிடங்கள்

தூய்மை இந்தியா திட்டத்தால் 99 சதவீத நகரங்களில் திறந்த வெளி கழிப்பிடங்கள் இல்லை.!

தூய்மை இந்தியா திட்டத்தால் 99 சதவீத நகரங்களில் திறந்த…

மத்திய அரசு கடந்த 2014-ம் ஆண்டு காந்தி ஜெயந்தியன்று தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை…
மேலும் படிக்க