தர்மம்

தர்மத்தில் தான் இறைவன் வாழ்கின்றார்..!

தர்மத்தில் தான் இறைவன் வாழ்கின்றார்..!

நமக்கு புண்ணியம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக தர்மம் செய்யக் கூடாது. தர்மம் என்பது…
மேலும் படிக்க