சிந்து நதி ஒப்பந்தம்

சிந்து நதி பகிர்வு – இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான்   இடையேயான பேச்சு.!

சிந்து நதி பகிர்வு – இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான்…

பாகிஸ்தான் - இந்தியா இடையே பாயும் நதிகளின் நீரைப் பகிர்ந்து கொள்வது குறித்து,…
மேலும் படிக்க