கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி

கோவாச்சின், கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி மருந்துகளை சேர்த்து பயன்படுத்தி ஆய்வு செய்ய மத்திய அரசு ஒப்புதல்.!

கோவாச்சின், கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி மருந்துகளை சேர்த்து பயன்படுத்தி ஆய்வு…

கோவாச்சின், கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி மருந்துகளை சேர்த்து பயன்ன்படுத்தி ஆய்வு மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.…
மேலும் படிக்க