கடற்படை கூட்டு பயிற்சி | இந்தியப் பெருங்கடல்

கிழக்கு இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் ரஷ்ய, இந்திய கடற்படைகளுக்கு இடையே கூட்டுப்பயிற்சி.!

கிழக்கு இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் ரஷ்ய, இந்திய கடற்படைகளுக்கு…

ரஷ்யக் கூட்டமைப்பின் கடற்படையுடன் கூட்டு பயிற்சி ஒன்றில் இந்திய கடற்படை ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தியப்…
மேலும் படிக்க