ஓய்வுக்காலம் |IndianArmy

இந்திய இராணுவத்தில் பெண் அதிகாரிகளுக்கு ஓய்வுக்காலம் வரை பணியாற்ற நிரந்தர குழு அனுமதி..!

இந்திய இராணுவத்தில் பெண் அதிகாரிகளுக்கு ஓய்வுக்காலம் வரை பணியாற்ற…

இந்திய இராணுவத்தில் பணியாற்றும் பெண் அதிகாரிகள் அவர்களின் ஓய்வுக்காலம் வரை பணியாற்ற முறைப்படியான…
மேலும் படிக்க