உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்.

உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் ; அச்சன்புதூரில் தமுமுக சார்பாக மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி

உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் ; அச்சன்புதூரில் தமுமுக சார்பாக…

உலக சுற்றுச்சூழல் தினம். 1974ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஜூன் மாதம் 5ஆம்…
மேலும் படிக்க