உணவுப் பதப்படுத்துதல் துறை

பிரதமரின் திட்டத்தின் கீழ் உணவுப் பதப்படுத்துதல் துறையில் திறன் மேம்பாடு பயிற்சி தொடக்கம்.!

பிரதமரின் திட்டத்தின் கீழ் உணவுப் பதப்படுத்துதல் துறையில் திறன்…

பிரதமரின், சிறு உணவுப் பதப்படுத்தும் நிறுவனங்களை முறைப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் (PM-FME), திறன்…
மேலும் படிக்க