இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் | ISRO

ககன்யான் திட்டத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி கிரகத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய திட்டம்….!

ககன்யான் திட்டத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி கிரகத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய…

விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி கிரகத்தை ஆராய்ச்சி செய்யவும்…
மேலும் படிக்க