அமைச்சர்

கோவில் நிலங்களுக்கு பட்டாவா? பேச்சுக்கே இடமில்லை என அமைச்சர் அதிரடி !!

கோவில் நிலங்களுக்கு பட்டாவா? பேச்சுக்கே இடமில்லை என அமைச்சர்…

கோவில் நிலங்களுக்கு பட்டா வழங்கப்படும் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்றும் இறைவன் சொத்து…
மேலும் படிக்க